For non-Vietnamese users, please visit   www.gleader.org   for English. 







______________


THỬ THÁCH TIẾNG 
ANH LÃNH ĐẠO TOÀN 
CẦU VIỆT NAM

2020 GLEC Vietnam







GLEC Quy trình đăng ký






Video của Các mục tiêu phát triển bền vững Liên Hiệp 
Quốc cho những người 
tham gia GLEC Vietnam 



Tổng thư ký LHQ thứ 9

 António Guterres 




Kênh YouTube 'Cuộc đối thoại giữa 

các thế hệ của SDG' được trích từ LHQ