Global Leadership English Challenge Vietnam
Thông báo

※Vui lòng truy cập mục “Thông báo” thường xuyên và kiểm tra các cập nhật quan trọng trên GLEC.


ApplicationThông tin đăng ký nhóm / Group Registration Information

30/12/2019
Số lượt xem 1194

(Tiếng Việt)

GLEC Việt Nam chấp nhận cho đăng ký nhóm với chiết khấu phí đăng ký (10%) dành cho một nhóm hơn 5 người tham gia.


Một tổ chức đăng ký với tư cách là một “Tập thể” (trường học, viện đào tạo, tổ chức giáo dục…) được nhận “Giải thưởng tổ chức”. Tiêu chuẩn của giải thưởng được trao cho tổ chức đề cử nhiều học sinh, sinh viên ưu tú sẽ dựa trên; (1) Tổ chức có nhiều thí sinh vào vòng chung kết. (2) Tổ chức có nhiều người nhận giải thưởng tại vòng chung kết nhất.


1. Ưu đãi khi đăng ký nhóm

- Giảm 10% lệ phí tham gia khi đăng ký nhóm

- Giải thưởng đoàn thể -> Gải thưởng dành cho cơ quan/tổ chức có nhiều thí sinh chiến thắng ở tiêu chuẩn cao nhất.

 

2. Thủ tục đăng ký nhóm

- Đăng ký qua trang Web của GLEC Vietnam

- Đi đến mục Đăng ký Nhóm đăng ký ( phía dưới của trang web)

- Nộp đơn cho đăng ký nhóm


3. Quy định đăng ký nhóm

- Nhóm phải trên 5 người.

- Khi đăng ký nhóm, nếu trường học (tổ chức), cấp học, câu lạc bộ khác nhau thì có thể nộp đơn đăng ký nhóm theo từng loại nhóm nhỏ.

- Phải có một người đại diện chuyện nhận liên lạc từ ban thư ký GLEC, người đó có thể là hội trưởng hội sinh viên/ trưởng nhóm CLB (Student Leader) hoặc người cố vấn/ người phụ trách/ giáo viên (advisor)


4. Thanh toán

- Áp dụng giảm 10% phí tham gia khi đăng ký nhóm

- Khi đăng ký nhóm, vui lòng chuyển khoản theo thông tin dưới đây.

- Sau khi chuyển khoản vui lòng gửi chứng từ thanh toán đến chelsea@hopetofuture.org

 

5. Địa điểm diễn ra vòng chung kết

- Khi đăng ký các nhóm vui lòng lựa chọn thành phố (Hà Nội / Hồ Chí Minh) tham gia vòng chung kết mong muốn

- Tuy nhiên, nếu có bất kỳ thí sinh nào trong cùng nhóm muốn tham gia trận chung kết ở thành phố khác do hoàn cảnh cá nhân, vui lòng báo cho chúng tôi qu email glec@hopetofuture.org


6. Thắc mắc về đăng ký nhóm

Hiệp hội Hope to the Future, Phòng giáo dục GLEC

Chelsea Byun (chelsea@hopetofuture.org)
(English)

GLEC Viet Nam accepts Group Registration with a participant fee discount (10%) for a group of more than 5 participants.


An organization (ex. school, education institutions, academy) registered as a “Group” is eligible for winning the ‘Organization Award’. The criteria of the award given to an organization will be based on (1) the highest number and quality of the participants passing the Preliminary Round and (2) the number of winners from the Final Round.


1. Group Registration Benefits

- 10% discount on group registration fee

- Eligible for Organization Award, which is awarded to the group with a high number of students with good performance and with the highest number of awards


2. Group Registration Procedure

- Apply through GLEC Viet Nam website

- Go to Group Registration Page. Web Page (towards bottom of page.)

- Apply for Group Registration.


3. Group Registration 

- A group should be consisted of 5 or more students

- When the grade, name of the school (institution), or name of the club the students are involved in is different, it is possible to register separately.

- Each group should have a head representative who will receive notice from our office. The head representative may be the adviser of the group, the student leader of the group, etc.


4. Payment

- There is a 10% discount on the group registration fee.

- Group registration payment should be made to the following account.

- After making the payment, please send a copy of the receipt to chelsea@hopetofuture.org


5. Venue

- Each group should mark in the application in which city it hopes to attend for the final round between Hanoi and Ho Chi Minh.

- If there are students within a group who wish to take part in the Final Round in the other city from the rest of the group, please inform us in advance through email. glec@hopetofuture.org


6. Inquiry for Group Registration

Hope to the Future Association GLEC Education Department

Chelsea Byun (chelsea@hopetofuture.org)


 Hope to the Future Association supports Sustainable Development Goals