Global Leadership English Challenge Vietnam
Frequently Asked Questions
Diễn đàn chưa được đặt tên#15 34
Hình ảnh hồ sơ
GLEC Main
30/12/2019
Lượt xem 45

Script - Kịch bản là bài thi nói của bạn ở dạng các từ ngữ. Do đó, các từ trong file script (kịch bản) được dự kiến giống với phần thi nói trong file ghi âm của bạn cho Vòng thi loại.

Nó cũng sẽ được sử dụng như một tài liệu tham khảo cho vòng chung kết và không thể thay đổi, vì vậy vui lòng viết script - kịch bản của bạn một cách cẩn thận trong Vòng thi loại.


The script is your speech in word form. Therefore, the words on the script file are expected to be the same as the speech in your audio file for the Preliminary Round.

It will also be used as a reference for the Final Round and cannot be changed so please write your script carefully during the Preliminary Round.

Hình ảnh hồ sơ
GLEC Main
30/12/2019
Lượt xem 29

Bạn có 03 cách để có thể tìm thấy “ số Đơn đặt hàng”
1. Nó sẽ xuất hiện ngay sau khi bạn thực hiện thanh toán.
2. Kiểm tra e-mail của bạn từ ‘GLEC Việt Nam’ ngay sau khi giao dịch của bạn.
3.  Bạn có thể kiểm tra nó trên trang chủ của chúng tôi tại mục 'Tài khoản của tôi”.


There are three ways you can find your “Order Number.”

1. It will appear soon after you make your payment.

2. Check your e-mail from ‘GLEC Viet Nam’ soon after your transaction.

3. You can check it on our homepage’s ‘My Account’ page.

Hình ảnh hồ sơ
GLEC Main
27/12/2019
Lượt xem 24

(Tiếng Việt)

Các quốc gia tiếp tục phát triển, sẽ làm gia tăng sự phát triển đô thị, hoặc đô thị hóa. Dấu hiệu của sự phát triển đô thị có thể nhìn thấy ở cả các nước phát triển và đang phát triển. Theo đó, tầm quan trọng của việc xây dựng các thành phố bền vững đang nhận được nhiều sự quan tâm hơn bao giờ hết do các rủi ro về môi trường, sức khỏe, an toàn và cơ sở hạ tầng ngày càng tăng. Bạn nghĩ điều gì là điều kiện tiên quyết cho một thành phố bền vững? Những chính sách cụ thể nào phải được thực hiện để giảm những tác động tiêu cực của đô thị hóa? 


(English)

As countries continue to develop, there has been an increased rise of urban sprawls, or urbanization. Indications of urban sprawls are visible in both developed and developing countries. As a result, the importance of building sustainable cities is receiving more attention than ever before due to increased risks of environment, health, safety, and infrastructure concerns. What do you think are the prerequisites for a sustainable city? What specific policies must be implemented to reduce the negative effects of urbanization? 

Hình ảnh hồ sơ
GLEC Main
27/12/2019
Lượt xem 15

(Tiếng Việt)

Các nước đang phát triển đang phải đối mặt với một thách thức và cơ hội mới khi bắt đầu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nhiều nước đang phát triển dựa vào lĩnh vực sản xuất để tăng trưởng kinh tế và Công nghiệp hóa lần thứ tư đã tạo ra một hệ thống sản xuất tự trị thông minh, có khả năng tự nhận thức, tự tối ưu hóa và tự tùy chỉnh. Trong khi điều này có nghĩa là sản xuất sẽ hiệu quả hơn, nhưng nó cũng dẫn đến những lo ngại rằng người lao động sẽ bị mất việc làm khi tự động hóa thay thế con người trong lĩnh vực sản xuất. Ưu tiên nào nên dành cho các nước đang phát triển: đổi mới hay việc làm?Hãy đưa ra câu trả lời cụ thể bằng cách giải thích câu trả lời của bạn dựa trên SDGs.


(English)

Developing countries are faced with a new challenge and opportunity at the onset of the Fourth Industrial Revolution. Many developing countries rely on the manufacturing sector for economic growth, and the Fourth Industrialization has created a smart autonomous manufacturing system, which is capable of self-cognition, self-optimization, and self-customization. While this means that manufacturing would be more efficient, it has also led to concerns that this would lead to massive job losses as automation replaces people in the manufacturing sector. What should the priority be for developing countries: innovation or employment? Provide specific answers by explaining your answers based on SDGs.

Hình ảnh hồ sơ
GLEC Main
27/12/2019
Lượt xem 10

(Tiếng Việt)

Theo Liên Hợp Quốc, một khối lượng lớn các mảnh vỡ trên biển, nằm ở Bắc Thái Bình Dương, ước tính có diện tích khoảng 1,6 triệu km2 - gấp 3 lần Pháp - và chứa 1,8 nghìn tỷ mảnh nhựa. Con số đó cho thấy  lên tới 250 mảnh nhựa cho mỗi người trên hành tinh. Một vài trong số các Quần đảo Nhựa này đã hình thành trên khắp hành tinh và vô số động vật bị thương và chết vì phải tiêu thụ nhựa. Bạn nghĩ bạn có thể làm gì để giảm lượng nhựa thải ra và làm thế nào chúng ta có thể giúp đỡ những con vật đang bị tổn thương bởi nhựa?


(English)

According to the UN, a huge mass of marine debris, situated in the North Pacific Ocean, is estimated to measure 1.6 million square kilometers – 3 times the size of France – and contain 1.8 trillion pieces of plastic. That amounts to 250 pieces for every person on the planet. Several of these Plastic Islands have formed all around the planet and countless animals are injured and are dying as a result of consuming plastic. What do you think you can do to reduce the amount of plastic and how can we help the animals that are hurt by plastic?

Hình ảnh hồ sơ
GLEC Main
27/12/2019
Lượt xem 8

(Tiếng Việt)

Do sự nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu, Các sinh vật biển như: san hô, gấu bắc cực, hải cẩu và chim cánh cụt, đang phải chịu áp lực do lối sống thay đổi và đại dương có tính axit. Nhiệt độ là yếu tố quan trọng trong việc sinh sản và số lượng sinh vật biển, và các đại dương có tính axit đang khiến cho các sinh vật biển không thở nổi. Tất cả những yếu tố này đang đe dọa quần thể động vật biển và các sự kiện dẫn đến sự tuyệt chủng. Điều này dự kiến sẽ trở nên ngày càng nghiêm trọng hơn khi Hội đồng liên chính phủ về biến đổi khí hậu dự đoán nhiệt độ sẽ tăng thêm từ 1,4 ° C đến 5,8 ° C vào cuối thế kỷ. Cộng đồng quốc tế nên làm gì để giúp những con vật này? Xã hội chúng ta có thể làm gì để tạo nên sự khác biệt?


(English)

Due to global warming and climate change marine life, such as corals, polar bears, seals, and penguins, are living under stress due to altered lifestyles and acidic oceans. Temperature is a crucial factor in reproduction and the number of offspring, and acidic oceans are making it harder for animals to breathe underwater. All of these factors are threatening the marine animal population and even leading to extinction. This trend is expected to worsen as the Intergovernmental Panel on Climate Change predicts a further rise of between 1.4°C and 5.8°C by the end of the century. What should the international community do to help these animals? What can our society do to make a difference?

Hình ảnh hồ sơ
GLEC Main
27/12/2019
Lượt xem 7

(Tiếng Việt)

Sự khác biệt về cơ hội giáo dục giữa nông thôn và thành thị là một vấn đề đang gia tăng ở các nước đang phát triển và mâu thuẫn với cam kết của Liên Hợp Quốc về việc "không để ai bị bỏ lại phía sau". Theo một nghiên cứu SDG của Liên Hợp Quốc, hiện tại khoảng 85% các quốc gia đã báo cáo tỷ lệ bỏ học ở các trường tiểu học và trung học ở khu vực nông thôn cao hơn so với khu vực thành thị. Vấn đề gì có thể phát sinh nếu người dân nông thôn có ít cơ hội giáo dục? Hãy sử dụng lý do cụ thể và chi tiết trong câu trả lời của bạn. 


(English)

Differences in educational opportunities between rural and urban areas are an increasing problem in developing countries, and are in conflict with the UN’s pledge on “leaving no-one behind”. According to a UN SDG study, currently, about 85% of countries reported higher drop-out rates for primary and secondary schools in rural areas compared to urban areas. What problems may arise if rural people have fewer educational opportunities? Use specific reasons and details in your answer.

Hình ảnh hồ sơ
GLEC Main
27/12/2019
Lượt xem 4

(Tiếng Việt)

Ở hầu hết các nơi trên thế giới, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, phụ nữ không thể nhận được một nền giáo dục đúng nghĩa. Ở châu Phi cận Sahara, Châu Đại Dương và Tây Á, các bé gái vẫn gặp phải rào cản khi vào học ở cả trường tiểu học và trung học. Khiếm khuyết trong giáo dục làm cho phụ nữ hạn chế trong việc phát triển các kỹ năng,  các cơ hội trong thị trường lao động dẫn đến hạn chế trong thu nhập. Xã hội sẽ cải thiện như thế nào nếu mọi người đều nhận được cơ hội bình đẳng trong giáo dục? Sử dụng lý do cụ thể và chi tiết trong câu trả lời của bạn. 


(English)

In most parts of the world, especially in developing countries, women are not able to receive a proper education. In sub-Saharan Africa, Oceania and Western Asia, girls still face barriers to entering both primary and secondary schools. Disadvantages in education translated into a lack of time to develop skills and limited opportunities in the labor market and has led to women earning less. How would society improve if everyone received equal opportunity in education? Use specific reasons and details in your answer.

Hình ảnh hồ sơ
GLEC Main
27/12/2019
Lượt xem 5

(Tiếng Việt)

Ở các nước đang phát triển cứ 10 người thì có 1 người vẫn sống trong nghèo đói mặc dù đã có nhiều nỗ lực quốc tế về giáo dục, thực phẩm, công việc, sức khỏe và nhiều hơn nữa. Ở châu Phi cận Sahara, 42% dân số đang sống trong điều kiện nghèo nàn. Nguyên nhân chính của nghèo đói là gì và cộng đồng quốc tế nên tập trung vào lĩnh vực nào để giải quyết vấn đề này? Hãy sử dụng lý do cụ thể và chi tiết trong câu trả lời của bạn. 


(English)

One in ten people in developing countries is still living in poverty despite many international efforts in terms of education, food, work, health and more. In Sub-Saharan Africa, 42% of the population are living in poor conditions. What are the main causes of poverty and what areas should the international community focus on to resolve this issue? Use specific reasons and details in your answer.

Hình ảnh hồ sơ
GLEC Main
27/12/2019
Lượt xem 7

(Tiếng Việt)

Gần 800 triệu người trên thế giới không có đủ thực phẩm để đảm bảo một cuộc sống năng động, lành mạnh. Đại đa số người bị đói trên thế giới sống ở các nước đang phát triển, nơi có 12,9% dân số bị suy dinh dưỡng. Thật không may, điều này là lí do dẫn đến gần một nửa số cái chết (45%) từ 5 triệu đến 31 triệu trẻ em mỗi năm. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực của cộng đồng quốc tế, tuy nhiên số người chết ở Tây Á vẫn đang gia tăng. Bạn có thể làm gì để giúp giải quyết vấn đề này? Hãy sử dụng lý do cụ thể và chi tiết trong câu trả lời của bạn. 


(English)

Nearly 800 million people in the world do not have enough food to lead a healthy active life. The vast majority of the world's hungry people live in developing countries, where 12.9 percent of the population is undernourished. Unfortunately, this has led to poor nutrition which causes nearly half (45%) of deaths in children under five - 3.1 million children each year. Despite many efforts by the international community, the number of deaths is increasing in Western Asia. What can you do to help solve this issue? Use specific reasons and details in your answer.