Vòng loại (Online) - viết luận
460,000₫

Preliminary Round (Online) - Essay


  • Vui lòng đọc kỹ các yêu cầu sau trước khi ứng tuyển
  • PLEASE READ THE FOLLOWING REQUIREMENTS BELOW BEFORE APPLYING


  • Hướng dẫn đăng ký

※ Các ứng viên phải xem xét và nghiên cứu các chủ đề cho trước theo từng track của mỗi người.


  • Application Guideline 

※ Participants have to review and study the themes and their respective topics according to their own track.


  • Bất kỳ người tham gia nào tiến hành thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng mà sử dụng tên khác thì phải liên hệ với GLEC càng sớm càng tốt qua e-mail
    glec@hopetofuture.org

  • Any participant who makes a payment through a “wire transfer” using a different name must contact the GLEC Secretariat as soon as possible via e-mail.
    glec@hopetofuture.org

※ Việc đăng ký không được hoàn thành nếu các ứng viên không nộp đầy đủ các file cần thiết sau.


※ The application is not complete if the applicant does not submit all the required files mentioned below.


Các file cần thiết:

Chủ đề ở vòng loại và vòng chung kết tương tự nhau. Ban giám khảo bao gồm các chuyên gia của Liên Hợp Quốc, sẽ chấm điểm các bài thi viết luận dựa trên Tiêu chí Phần Viết ETS TOEFL iBT.

Viết luận (các bài thi viết luận sẽ được các chuyên gia chấm điểm dựa trên Tiêu chí Phần Viết ETS TOEFL iBT)

 Đăng ký online (Có thể nộp đơn đăng ký sau khi thanh toán lệ phí tham gia)

 Viết luận (các bài thi viết luận sẽ được các chuyên gia chấm điểm dựa trên Tiêu chí Phần Viết ETS TOEFL iBT)

 Ảnh thẻ (Được dùng để xác nhận danh tính tại vòng chung kết)


Required Files for Application:

The topics for the Preliminary Round and Final Round will have a similar theme. The judges will be composed of UN experts who will grade the essays based on the ETS TOEFL iBT Writing Section Criteria

 Online Application (can be submitted after making payments)

 Essay (Essays will be graded by professionals based on the ETS TOEFL iBT Writing Section Criteria)

 ID Photo (used for ID verification on the final round day)
Giới hạn số từ:

※ Khuyến khích các ứng viên giữ đúng giới hạn số từ đã quy định

Giới hạn số từ ở tất cả các track: 500 ~ 700 từ


Essay Word Limit:

※ All applicants are highly recommended to keep the given word limit.

All tracks word limit: 500 ~ 700 words