Contest Procedures / Lịch trình cuộc thi 

Preliminary Round

Registration Fee Payment

1. Preliminary Round20$ per sector (Make sure to sign in to the website first to make payment.)

2. Confirmation email including the File Submission Guidelines will be sent via email within 1~2 working days.

Contest File Submission

1. Due to the COVID-19 pandemic, all contest-related procedures will be made online.

2. File Submission (click)

Evaluation

1. All participants will be evaluated by the submitted files (speech script, voice record files, essay) after the file submission period, and the finalists will be announced on 18 October.

2. All Finalists should pay the final round registration fee within the registration period, and they will be provided both Certificate of Qualification and Identification Slip on 1 November.

Vòng loại

Thanh toán phí dự thi

1. Vòng loại20$ cho mỗi phần thi (Vui lòng thanh toán phí dự thi sau khi đăng ký thành viên trên trang web.)

2. Sau khi hoàn thành việc thanh toán phí dự thi sẽ nhận được thông báo hoàn thành thanh toán và làm thủ tục nộp bài thi vòng loại qua email cá nhân.

Nộp bài thi Vòng loại

1. Do dịch Covid-19 nên cuộc thi GLEC Việt Nam 2021 sẽ được tổ chức trực tuyến tùy theo tình hình địa điểm tổ chức.

2. Nộp bài thi (click)

Đánh giá bài thi

1. Các thí sinh vào vòng chung kết sẽ được lựa chọn theo kết quả đánh giá bài thi vòng loại.

2. Các thí sinh lọt vào vòng chung kết phải nộp lệ phí dự thi trong thời gian đăng ký vòng chung kết, sau khi hoàn thành đăng ký vòng chung kết sẽ được gửi phiếu xác nhận vào vòng chung kếtthẻ dự thi.


Final Round

Preliminary Round Result Announcement

1. Result of the preliminary round will be announced through individual emails, and please make sure you have fully understood the final round procedures.

2. Final Round Guidelines (click)

Registration Fee Payment

1. Final Round: 30$ per sector

2. All finalists should pay the final round registration fee, and the incomplete payment may result in unsuccessful registration.

Contest Guidelines

1. Speech: All participants should memorize their full script which was submitted on the preliminary round since the speech is evaluated in real-time. (Any change or update is NOT allowed.)

2. Essay: Topics for the final round will be newly presented on the date, distinguished according to the track. All participants should submit their essays within the given time.

Vòng chung kết

Công bố kết quả vòng loại

1. Kết quả vòng loại sẽ được thông báo qua email cá nhân nên vui lòng làm quen với quy trình của cuộc thi.

2. Hướng dẫn Vòng chung kết (click)

Thanh toán phí dự thi

1. Vòng chung kết: 30$ mỗi hạng mục

2. Chỉ những thí sinh lọt vào lòng chung kết mới phải nộp lệ phí dự thi vòng chung kết, thí sinh không nộp phí sẽ được coi như không có ý định dự thi.

Tiến hành cuộc thi

1. Thi Nói: Bản thảo nộp trong vòng sơ khảo phải được học thuộc lòng và trình bày, không được chỉnh sửa hay thay đổi bản thảo. (Thời hạn: trong vòng 3 phút đối với bậc Tiểu học, 4 phút với THCS/THPT, 5 phút đối với Đại học)

2. Thi Viết: Một chủ đề mới sẽ được công bố vào ngày diễn ra vòng chung kết, thí sinh phải viết và nộp bài thi trong thời gian giới hạn (Thời gian: 50 phút, độ dài: 500-700 từ)


* Must Read: All tickets for each sector will be open upon the online registration period (2021/08/16 - 2021/09/25).

* Lưu ý: Phiếu dự thi cho mỗi hạng mục sẽ được mở bán trong thời gian đăng ký online (2021/08/16 - 2021/09/25).

We support the Sustainable Development Goals.