Thông báo 

★ Bản tin đầu tiên của GLEC Việt Nam 2021 đã được gửi đến hộp thư của bạn! / 1st Newsletter is sent to your mailbox!

1 Jul 2021

(Vietnamese)

Nếu bạn đã đăng ký nhận Bản tin của GLEC, Bản tin đầu tiên của Cuộc thi Tiếng Anh Nhà Lãnh Đạo Toàn Cầu Việt Nam năm 2021 (GLEC Vietnam) đã được gửi đến hộp thư của bạn. Bản tin bao gồm giới thiệu ngắn gọn về cuộc thi, lịch trình chi tiết, điều kiện đăng ký và quyền lợi của người chiến thắng cuộc thi.

Nếu bạn chưa có tên trong danh sách gửi thư của chúng tôi, hãy đăng ký nhận tin tại đây: https://forms.gle/5bEZdHh4TDrqVLBR9

Mọi thắc mắc vui lòng gửi về email:  glec@hopetofuture.org


Trân trọng.

Ban thư ký GLEC Việt Nam


(English)

For those who have subscribed to our Newsletters, the 1st Newsletter for the 2021 Global Leadership English Challenge Vietnam (GLEC Vietnam) was sent. The Newsletter includes a brief introduction of the contest, a detailed schedule, qualifications for registration, and winner benefits.

Students who are not yet on our mailing list can add themselves here: https://forms.gle/5bEZdHh4TDrqVLBR9

Any inquires can be made to glec@hopetofuture.org  if and when needed.


Thank you.

GLEC Vietnam Secretariat

We support the Sustainable Development Goals.