Thông báo 

★[Quan trọng!!!] Student Nomination / Đề cử học sinh/sinh viên

15 Jul 2021

(English follows below)

Các bạn học sinh thân mến,


Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến cuộc thi tiếng Anh dành cho thanh thiếu niên lớn nhất và hàng đầu của Liên hợp quốc: Nhà Lãnh Đạo Toàn Cầu - Global Leadership English Challenge (GLEC).

GLEC 2021 rất mong được gặp bạn thanh thiếu niên có năng lực để theo dõi và lắng nghe tiếng nói của bạn đối với các chương trình nghị sự của Liên hợp quốc và các mục tiêu liên quan. Cuộc thi sẽ bắt đầu từ ngày 16 tháng 8 năm 2021, và tất cả các bạn tham gia sẽ được yêu cầu đăng ký trực tuyến thông qua trang web chính thức www.gleader.vn. Vui lòng theo dõi các thông báo của GLEC để có thể cập nhật những thông tin mới nhất về cuộc thi và không gặp bất kỳ phiền phức nào khi tham gia cuộc thi.

Nếu bạn quan tâm đến Đề cử Sinh viên từ trường hoặc cơ sở của bạn, vui lòng tham khảo thông tin chi tiết bên dưới.

Đăng ký chung

Đề cử

 • Đăng nhập vào trang web chính thức (www.gleader.vn).
 • Chọn bậc học (Tiểu học / Trung học cơ sở / Trung học phổ thông / Đại học).
 • Để trống "Số tài liệu” (CHỈ dành cho Đề cử Sinh viên).
 • Thanh toán theo (các) hạng mục tham gia ($20 cho mỗi hạng mục).
 • Email xác nhận thanh toán sẽ được gửi đến hộp thư của bạn trong vòng 1 ~ 2 ngày.
 • Kiểm tra các chủ đề cho hạng mục của bạn và gửi bài dự thi (bài luận và/hoặc tệp ghi âm).
 • Ứng viên lọt vào Vòng Chung kết sẽ được thông báo vào ngày 18 tháng 10 thông qua trang web.
 • Yêu cầu đề cử từ trường học / tổ chức của bạn. Bạn sẽ nhận được Thư giới thiệu và Số đề cử từ người hướng dẫn của bạn khi được xác nhận. (Gửi email tới glec@hopetofuture.org để yêu cầu gửi công văn cho ban giám hiệu nhà trường.)
 • Đăng nhập vào trang web chính thức (www.gleader.vn)
 • Chọn bậc học (Tiểu học / Trung học cơ sở / Trung học phổ thông / Đại học)
 • Nhập "Số đề cử” của bạn.
 • Email xác nhận sẽ được gửi đến hộp thư của bạn trong vòng 1 ~ 2 ngày. (Không cần thanh toán)
 • Ứng viên lọt vào Vòng Chung kết sẽ được thông báo vào ngày 18 tháng 10 thông qua trang web.
 • ※ Xin lưu ý rằng bạn vẫn phải thanh toán ($30 cho mỗi lĩnh vực) cho Vòng Chung kết bất kể đề cử.


Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết về cuộc thi trên trang web chính thức www.gleader.vn và gửi email đến glec@hopetofuture.org  nếu có thắc mắc liên quan đến cuộc thi.


Chúng tôi mong được gặp tất cả các bạn trong mùa hè này!


Ban thư ký

GLEC Việt Nam


(English)

Dear student,


Thank you for your interest in the largest and premier UN-related youth English competition, Global Leadership English Challenge (GLEC).

Global Leadership English Challenge is looking forward to meeting you as a competent participant, to see and listen to your voice towards the UN agenda and the related target points.  The contest will begin on 16 August 2021, and all participants will be asked to register online through the official website, www.gleader.vn. Please update yourself to the GLEC Vietnam 2021 notice ahead so that you can participate without any inconvenience.

If you are interested in Student Nomination from your school or institution, please refer to the details below.


General Registration

Nomination

 • Sign in to the official website (www.gleader.vn).
 • Choose track (Elementary/Junior High/High/University).
 • Leave ‘Document No. (Student Nominees ONLY)’ blank.
 • Make the payment according to the participating sector(s) ($20 per sector).
 • Payment confirmation email will be sent to your mailbox within 1~2 days.
 • Check the topics for your track and submit your files (essay and/or voice record file).
 • Successful applicants for the Final Round will be announced on 18 October through the website.
 • Request nomination from your school/institution. You will be given the Recommendation Letter and Document No. from your instructor when confirmed. (Email glec@hopetofuture.org  to request official letters to school administrators.)
 • Sign in to the official website (www.gleader.vn)
 • Choose track (Elementary/Junior High/High/University)
 • Put your Document No.
 • Confirmation email will be sent to your mailbox within 1~2 days. (No payment required)
 • Successful applicants for the Final Round will be announced on 18 October through the website.
 • ※ Please note that you will be asked to make payment ($30 per sector) for the final round regardless of nomination.


More details regarding the contest can be seen on our official website, www.gleader.vn and more inquiries can be made to glec@hopetofuture.org  if and when needed.


We look forward to meeting you all in the summer!


GLEC Vietnam Secretariat

Global Leadership English Challenge

We support the Sustainable Development Goals.