Tiêu chuẩn đánh giá (Scoring Criteria)

Thi Nói (Speech) 

Vòng loại (Preliminary Round)Vòng 1
 
Vòng 2
Cấu trúc
Có liên hệ chặt chẽ với nội dung bài phát biểu không?
Có phát triển cách phát biểu hợp lý dựa trên cấu trúc mở bài-thân bài-kết luận không?
Diễn đạt
Có diễn đạt câu sử dụng đúng ngữ pháp không?

Có sử dụng nhiều từ vựng và cụm từ thích hợp không?

Có thể dùng các cấu trúc ngữ pháp phức tạp để sử dụng câu một cách hệ thống không?
Cách trình bày
Có truyền đạt câu văn với phát âm và ngữ điệu dễ hiểu không?
Có truyền đạt câu văn với phát âm và ngữ điệu dễ hiểu không?


Step 1
 
Step 2
Component
Is there a close relationship between the presentation and the topic?
Is logical utterance developed based on the structure of Introduction-Body-Conclusion?
Expression
Are sentences expressed using correct grammar?

Are various vocabulary and phrases used appropriately?

Is speaker possible to use grammar structure in a systematic way?
Did the speaker use many high-quality vocabularies?
Forwarding Power
Did the speaker deliver sentences with a smooth and understandable pronunciation and intonation?
Did the speaker deliver sentences with a smooth and understandable pronunciation and intonation? 


Vòng chung kết (Final Round)Vòng 1
 
Vòng 2
Cấu trúc
Có phát triển logic cá nhân dựa trên sự hiểu biết đầy đủ về chủ đề không?
Các giáo sư nói tiếng bản ngữ và các chuyên gia Liên hợp quốc đánh giá theo các tiêu chí sàng lọc cá nhân


* Hỏi đáp tại chỗ về nội dung bản trình bày và tệp âm thanh cho các vòng sơ khảo, Sau khi xem xét các hồ sơ đã ghi cho vòng chung kết, tổng điểm được xác định bằng cách cộng vào điểm sơ bộ.

Diễn đạt
Có sử dụng đúng các ví dụ phù hợp với chủ đề không?

Có bày tỏ ý kiến với thái độ và giọng nói tự tin không?

Cách trình bày
Có tích cực sử dụng và tập trung vào cách diễn đạt không lời (ví dụ: ngôn ngữ cơ thể) không?


Step 1
 
Step 2
Component
Did the speaker develop his/her own logic based on a complete understanding of the topic?
Examination of native-speaking professors and UN experts will be made according to individual examination standards.


* After reviewing the on-site question-and-answer questions, the preliminary round voice file, and the final round voice file, the total score shall be determined by adding them to the results of the preliminary round score.
Expression
Are examples consistent with the topic properly utilized?
Did the speaker logically provide a rationale for the topic?
Forwarding Power
Did the speaker deliver his/her opinion with a confident attitude and voice?
Are nonverbal expressions actively utilized and focused?


Ví dụ về tiêu chí đánh giá (Criteria)


  Lưu loát: Sự tự tin & do dự / Phát biểu trôi trảy (Fluency: Confidence & Hesitation / Flow of conversation)

  Hiểu biết về phát âm: Phát âm, Âm lượng & Giai điệu, Nhịp điệu (Understanding of pronunciation: Pronunciation, volume & tone, rhythm)


Your document will not be graded:


  Nếu đạo văn một phần hoặc toàn bộ bài viết của người khác (When plagiarize some or all of other people’s writings)

  Không đúng chủ đề đã trình bày (When the writings are deviated from the topic)

  Vượt quá thời gian cho trước (When the time is exceeded)

  Bản thảo đã gửi và tệp âm thanh không khớp (When the submitted manuscript and the voice file do not match)

Thi Viết (Essay) 

Vòng loại (Preliminary Round)Vòng 1
 
Vòng 2
Cấu trúc
Có chọn được tiêu đề thích hợp không?
Chủ đề và nội dung có liên quan với nhau không?
Diễn đạt
Có sử dụng chính xác nhiều từ vựng phù hợp với ngữ cảnh không?
Có thể sử dụng các cấu trúc ngữ pháp phức tạp để sử dụng câu một cách hệ thống không?
Cách trình bày
Có điều chỉnh độ dài văn bản hợp lý theo từng phần không?
Có sai sót nào trong quá trình viết không?

Có sử dụng dấu câu chính xác không?


Step 1
 
Step 2
Component
Has the writer selected an appropriate title for the article?
Are the topics and contents organically related?
Expression
Does the writer use a variety of vocabulary words correctly in context?
Is writer possible to use grammar structure in a systematic way?
Forwarding Power
Is the volume properly adjusted according to the composition of the article?
Did the writer write without any spelling errors?
Did the writer write using the correct punctuation mark?


Vòng chung kết (Final Round)Vòng 1
 
Vòng 2
Cấu trúc
Bài viết có mạch lạc không?
Các giáo sư nói tiếng bản ngữ và các chuyên gia Liên hợp quốc đánh giá theo các tiêu chí sàng lọc cá nhân


* Điểm cuối cùng được xác định bằng cách cộng kết quả đánh giá bài thi viết cuối cùng vào điểm sơ bộ.

Diễn đạt
Có sử dụng nhiều từ vựng và ví dụ phù hợp ngữ cảnh không?
Cách trình bày
Có trình bày lập luận thông qua cách diễn đạt chính xác và phong phú không?


Step 1
 
Step 2
Component
Is the flow of writing logical?
Examination of native-speaking professors and UN experts will be made according to individual examination standards. The total score shall be determined by adding the preliminary round and final round score.
Expression
Are various vocabulary and examples appropriately used to fit the context?
Forwarding Power
Has the thesis been developed through accurate and rich representations?


Ví dụ về tiêu chí đánh giá (Criteria)


  Hiểu biết về chủ đề (Understanding about topic)

  Các ví dụ được sử dụng để giải thích về chủ đề (Example used to elaborate the topic)

  Mức độ liên quan của nội dung (Relevance of contents)

  Đồng cảm về chủ đề (Sympathy on topic)


Your documents will not be graded:


  Nếu đạo văn một phần hoặc toàn bộ bài viết của người khác (When plagiarize some or all of other people’s writings)

  Không đúng chủ đề (When the writings are deviated from the topic)

We support the Sustainable Development Goals.