Vui lòng chuẩn bị hồ sơ sau khi kiểm tra tư cách dự thi của bản thân theo điều kiện dự thi bên dưới.


- Hạng mục Thi nói được tiến hành sau khi phân loại thí sinh là thí sinh nước ngoài hay thí sinh trong nước.

- Hạng mục Thi viết tiểu luận được tiến hành mà không có sự phân loại thí sinh nước ngoài hay thí sinh trong nước.

Thí sinh trong nước
Tiêu chuẩn phân loại

Học sinh từ lớp 4 trở lên và sinh viên đại học (sau đại học) có quốc tịch Việt Nam (bất kể nơi sinh sống, thường trú hay học trường quốc tế, yêu cầu phải có quốc tịch Việt Nam)

Tiêu chuẩn chi tiết
  • Đối với thí sinh học tại nhà (homeschool), đăng ký dựa theo độ tuổi (ví dụ, 13 tuổi tương đương hệ THCS nên đăng ký hệ THCS).
  • Đối với sinh viên đang theo học tại các trường đại học thì tham gia không giới hạn độ tuổi.
Hạng mục dự thi
  • Thi Nói (Speech): Thí sinh trong nước
  • Thi Viết (Essay): Hạng mục tổng hợp
Thí sinh ngoại quốc
Tiêu chuẩn phân loại
Học sinh từ lớp 4 trở lên và sinh viên đại học (sau đại học) không phải quốc tịch Việt Nam
Tiêu chuẩn chi tiết
  • Đối với thí sinh học tại nhà (homeschool), đăng ký dựa theo độ tuổi (ví dụ, 13 tuổi tương đương hệ THCS nên đăng ký hệ THCS).
  • Đối với sinh viên đang theo học tại các trường đại học thì tham gia không giới hạn độ tuổi.
Hạng mục dự thi
  • Thi Nói (Speech): Thí sinh ngoại quốc
  • Thi Viết (Essay): Hạng mục tổng hợp

We support the Sustainable Development Goals.