Đề cử học sinh/sinh viên (Student Nomination)

1. What is Student Nomination?

Each school or institution can nominate a maximum of 15 students, and the nominated students will be 1) waived their participation fee for the preliminary round and 2) pass the preliminary round as a qualifier. Student Nominees will NOT be asked to submit their files (essay, voice record) provided that they are officially nominated by their instructors.

* Recent Updates (Effective on 4 August, 2021):

After continuous discussions on local authorities' restrictions on social distancing, the GLEC Vietnam Secretariat decided to avoid any inconveniences between schools and students. Hence, all students officially nominated by their instructors will NOT be required to submit their Recommendation Letters instead of uploading the soft copy with the instructors' signature. PLEASE PUT YOUR OWN NOMINATION NUMBER WHEN REGISTRATION.


Sau khi thảo luận và cân nhắc kỹ lưỡng về các quy định phòng chống dịch và giãn cách xã hội tại Việt Nam, Ban Thư ký GLEC Việt Nam đã quyết định hạn chế tối đa mọi phiền phức giữa nhà trường và học sinh. Do đó, tất cả học sinh/sinh viên được giáo viên hướng dẫn chính thức đề cử sẽ KHÔNG phải nộp Thư giới thiệu mà chỉ cần tải lên bản mềm có chữ ký của người hướng dẫn. VUI LÒNG NHẬP MÃ SỐ ĐỀ CỬ CỦA THÍ SINH KHI ĐĂNG KÝ.

2. How to be nominated? (For students) (Dành cho học sinh/sinh viên)

Step 1: Request nomination from your school/institution. (Download related documents below.)

Step 2: You will be given the Nomination No. when admitted from the GLEC Vietnam Secretariat.

Step 3: Sign in to the website and put your Nomination No. (Numbers are at the top right corner.)

Step 4: Do not purchase tickets for the preliminary round.

Step 5: Submit Google Form here: https://forms.gle/rnKo4eYUpSVw5mHeA

  • Essay sector participants should NOT submit any essays. New topics will be given for the Final Round.
  • Speech sector participants should submit their scripts within the given period (1 October, 2021) based on the preliminary round topics. Make sure to submit a script with the contents you will be presenting in the final round.
  • Topics for GLEC Vietnam 2021: https://gleader.vn/88

Step 6: Make sure to make payment ($30 per sector) for the final round regardless of nominations.

Bước 1: Xin đề cử từ trường học/cơ sở giáo dục (Tải về các tài liệu liên quan dưới đây)

Bước 2: Thí sinh sẽ được cấp Mã số đề cử đính kèm Thư giới thiệu sau khi nộp hồ sơ về cho Ban Thư ký GLEC Việt Nam.

Bước 3: Đăng nhập vào trang web và nhập Mã số đề cử (Góc trên cùng bên phải).

Bước 4: Không cần mua và thanh toán phiếu đăng ký dự thi Vòng loại.

Bước 5: Điền mẫu đơn Google tại đây: https://forms.gle/rnKo4eYUpSVw5mHeA

  • Thí sinh tham gia Thi Viết không cần nộp bài thi viết. Chủ đề mới sẽ được đưa ra ở Vòng chung kết
  • Thí sinh tham gia Thi Nói cần nộp bản thảo nội dung bài thi nói trong thời gian quy định (2021/10/01) dựa trên chủ đề của Vòng loại. Lưu ý: thí sinh cần nộp bản thảo có nội dung sẽ dùng để thuyết trình tại Vòng Chung kết.
  • Chủ đề Cuộc thi GLEC Việt Nam 2021: https://gleader.vn/88

Bước 6: Thanh toán phí tham gia ($30 mỗi hạng mục) cho Vòng Chung kết, bao gồm cả thí sinh được đề cử.

3. How to nominate students? (For instructors) (Dành cho giáo viên/người hướng dẫn)

Step 1: Download the “Student Nomination Form” and "Official Nomination Request Form" below.

Step 2: Send the filled form to the GLEC Vietnam Secretariat (glec@hopetofuture.org) for admission.

Step 3: GLEC Vietnam Secretariat will reply within 1~2 working days with individual Nomination No. for each student.

Step 4: Provide the Nomination No. to your students.

Bước 1: Tải xuống “Mẫu đơn Đề cử ”“Mẫu đơn yêu cầu đề cử” bên dưới.

Bước 2: Điền và gửi đơn về Ban Thư ký GLEC Việt Nam (glec@hopetofuture.org).

Bước 3: Ban Thư ký GLEC Việt Nam sẽ trả lời trong vòng 1~2 ngày làm việc với Mã số đề cử cho mỗi học sinh/sinh viên.

Bước 4: Bước 4: Cung cấp Mã số đề cử cho học sinh/sinh viên của bạn.

We support the Sustainable Development Goals.